ประเพณีบวชลูกแก้วหรือ ปอยส่างลอง

  • Posted on July 19, 2012 at 2:50 am

คำว่า ปอยส่างลองเป็นภาษาไทยใหญ่

ปอย  หมายถึง  งาน  พิธีการ

ส่าง  หมายถึง  สามเณร

ลอง  หมายถึง  ยังไม่ได้เป็น

ปอยส่างลอง หมายถึง พิธีการเตรียมตัวเป็นสมาเณร

       ประเพณี “ปอยส่างลอง”  หรือ  “ประเพณีบวชลูกแก้ว   เป็นประเพณีประจำปีของชาวไตหรือไทยใหญ่เกือบทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีนี้เป็นการนำเด็กชายที่มี อายุครบบวชเข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อกล่อมเกลาให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

       คำว่าปอยส่างลองเป็นภาษาไทยใหญ่ ซึ่งสามารถแยกศัพท์ออกได้คือ “ปอย” แปลว่างานหรือพิธีการ “ส่าง” หมายถึง สามเณร ส่วน “ลอง” แปลว่า ยังไม่ได้เป็น ฉะนั้น เมื่อนำมารวมกันจะหมายถึงพิธีการเตรียมตัวเป็นสามเณรนั่นเอง

       กระบวนการปอยส่างลอง    จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการชักชวนกันของชาวบ้านที่มีลูกหลาน

อายุครบบวช โดยจะมีการคัดเลือกเจ้าภาพใหญ่   ซึ่งจะเป็นแม่งานในการจัดงาน ซึ่งมักจะเป็น คหบดีหรือผู้กว้างขวางในสังคมโดยเจ้าภาพจะมีหน้าที่ในการร่วมกันกำหนดขั้นตอนของพิธีการ

       ส่วนเด็กที่มีอายุครบบวช    จะถูกนำตัวไปอยู่วัดเพื่อเรียนรู้วัตรปฎิบัติสำหรับการเป็นสามเณรก่อนพิธีการประมาณ 20 วัน ส่วนผู้ใหญ่ก็จะวางกำหนดการวันประกอบพิธีซึ่งจะแบ่งเป็น 3 วัน วันรับส่างลองไปฝึกวัตรปฏิบัติที่วัดกลับมาประกอบพิธีที่บ้านเจ้าภาพ วันที่สอง เป็นวันแห่เครื่องไทยทานและเรียกขวัญส่างลอง (คล้ายๆ กับการทำขวัญนาค)  ซึ่งจะประกอบด้วย

- ขบวนแห่ฟ้อนรำแบบไทยใหญ่ขบวนมโหรี

- ขบวนแห่เครื่องไทยทาน  เครื่องอัฐบริขาร  เทียนเงิน เทียนทอง เป็นต้น

ซึ่งส่างลองจะถูกตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงาม  และจะขี่คอผู้ช่วยที่เรียกกันว่า  “ตาแปส่างลอง”  ตลอดการเดินทาง   และวันที่สามเป็นวันบรรพชา  ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการบรรพชาในส่วนอื่นๆ ของประเทศเท่าใดนัก

       ประเพณีบวชลูกแก้ว จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน นับได้ว่าเป็นประเพณีอันเกี่ยวเนื่องทางพุทธศาสนาที่งดงามด้วยสีสันของการประดับตกแต่งผู้ที่จะบรรพชาและขบวนแห่อย่างสวยงาม

Comments are closed.